Debitor

Debitor

At være debitor betyder at man er skyldner i forhold til en kreditors tilgodehavende. I det danske sprog er brugen af begrebet kreditor langt mere inkorporeret end brugen af ordet debitor idet vi blot beskriver vedkommende som skyldner. Læs mere om f.eks. debitorskifte af ejerpantebrev, hvilket er den ekspedition hvor man udgår som hhv. debitor/kreditor på en hæftelse til sikkerhed for tredjemands fordring; typisk en ejerforening.